Säännöt

SÄÄNNÖT

Nimi ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Rautaruukin Eläkeläiset. Yhdistys on suomenkielinen ja sen kotipaikka on RAAHE toimialueena Raahe, Pattijoki, Ruukki, Vihanti, Pyhäjoki, Siikajoki.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia Rautaruukki Oy:n Raahen tehtaiden ympäristökunnissa eläkkeellä olevien yhdyssiteenä, tehdä valistustyötä eläkeläisten keskuudessa, herättää kaikenlaiseen omatoimisuuteen kuntonsa ylläpitämiseksi, kehittää eläkeläisten henkistä ja ruumiillista kuntoa, laajentaa heidän yhteiskunnallista tietouttaan ja auttaa pysymään virkeänä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

 1. toimimaan yhdistyksenä toimialueellaan sääntöjen 2 §:ssä mainittujen eläkeryhmän kuuluvien henkilöiden kesken sekä valvoo heidän oikeuksiaan, tekee aloitteita ja esityksiä heidän asemansa parantamiseksi sekä pyrkii edistämään heidän omatoimisuutta sekä vastuuntuntoaan;
 2. ylläpitämään yhteyksiä muihin eläkeläisten asioita ajaviin yhdistyksiin tai yksityisiin kansalaisiin sekä toimii yhteistyössä sosiaali- ja muiden viranomaisten kanssa;
 3. antamaan mahdollisuuksien mukaan tarpeenmukaista tukea vaikeuksiin joutuneille jäsenilleen;
 4. suorittamaan erilaatuista kuntoutustoimintaa, jossa tarkoituksessa voittoa tavoittelematta järjestää jäsenilleen virkistysmahdollisuuksia, kokous-, esitelmä-, juhla-, kuntoutus- sekä virkistysmatkoja;
 5. lisäksi yhdistys voi toimia muissakin eläkeläisharrastuksissa, mikäli kyseistä toimintaa harjoitetaan yhteiskunnan toimeksiannosta ja sen tuen turvin.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisten luvan saatuaan rahankeräystä ja arpajaisia, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä, harjoittaa kukka-, paperi-, rohdos- ja kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä. Varat toimintaan hankitaan avustusanomuksella valtioilta, kunnilta, yhteisöiltä, yksityisiltä henkilöiltä ja Rautaruukki Oy:ltä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Rautaruukki Oy:ltä eläkkeelle jäänyt ja hänen puolisonsa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta sen jälkeen, kun jäseneksi pyrkivä on antanut itsestään henkilö- ym. tarvittavat tiedot. Varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle kalenterivuosittain jäsenmaksunsa ja maksun suoritettuaan saa jäsenoikeudet.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien edistämisessä erikoisesti ansioituneen henkilön.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde päättyy heti, kun eroilmoitus on tehty.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tai jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi johtokunnalle osoitetulla kirjallisella vaatimuksella, joka on jätettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on saatettu asianomaisen jäsenen tietoon.

Hallintoelimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, ja yhdistyksen hallintoelimenä toimii johtokunta.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu paitsi varsinaisiin kerhokokouksiinsa, kevät- ja syyskokoukseensa, myös muulloin ylimääräisiin kokouksiin johtokunnan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään 1/5 yhdistyksen jäsenistä, nimitetyn asian käsittelyä varten sitä johtokunnaalta kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka tarkoituksena suorittamaan valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kiireellisenä tapauksissa voidaan päätös ja pöytäkirja sen osalta tarkistaa samassakin kokouksessa.

Kokouskutsu, jossa on mainittava, huomioon ottaen yhdistyslain 14§:n määräykset, ainakin tärkeimmät käsiteltävät asiat, ilmoitetaan jäsenille joko kirjallisesti tai yhdessä tai useammassa paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Kokouksista on ilmoitettava viikkoa ennen kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan johtokunnan päättämillä tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Käsiteltävät asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksiansa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous, jonka tarkemman ajan ja paikan johtokunta määrää, pidetään helmi-maaliskuussa ja työjärjestys on seuraava:

 1. kokouksen avaus ja todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. valitaan kokouksen sihteeri
 4. valitaan kahdesta kolmeen ääntenlaskijaa
 5. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. esitetään vuosikertomus, tilikertomus sekä tilintarkastajan lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä
 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalta ja muille tilivelvollisille.
 10. Päätetään sanomalehdistä joissa yhdistyksen ilmoitukset julkaistaan.
 11. Käsitellään jäsenten tekemät ehdotukset, jotka on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle viimeistään kokousvuoden helmikuun 1. päivänä

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan johtokunta määrää, pidetään loka-marraskuussa ja sen työjärjestys on seuraava:

 1. Kokouksen avaus ja todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. Valitaan kokouksen sihteeri
 4. Valitaan kahdesta kolmeen ääntenlaskijaa.
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 6. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toiminta vuodelle
 7. Määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Määrätään johtokunnan jäsenten palkkiot ja muut korvaukset,
 9. Vahvistetaan seuraan vuoden tulo- ja menoarvio.
 10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 11. Valitaan johtokunnan varapuheenjohtaja
 12. Valitaan neljä jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 13. Valitaan tarpeelliset toimikunnat
 14. Valitaan 2 varsinaista ja 2 varatilintarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten, (Rautaruukki Oy voi myös määrätä lisäksi 1 varsinaisen ja varatilintarkastajan)
 15. Käsitellään yhdistyksen johtokunnan esitykset sekä jäsenten tekemät ehdotukset johtokunnan esitykset sekä jäsenten tekemät ehdotukset, jotka kirjallisesti jätettävä johtokunnalle viimeistään lokakuun 1 päivänä.

Johtokunta
10§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valittuina puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi (1) ja johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan mukaan sekä sen jälkeen vuorottain.

Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku johtokuntaan valituista jäsenistä kesken toimikauttaan pysyvästi estyy tehtävistään, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta tarpeelliset virkailijat.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenhohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kutsu kaikille on lähetetty ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saavilla.

Johtokunta ratkaisee käsiteltävät asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset.

Pöytäkirjat tarkistetaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa tai valitaan tarkistusta suorittamaan pöytäkirjan tarkastajat, paitsi kiireellisinä tapauksissa voidaan tarkistusta toimittaa samassa kokouksessa.

11§

Yhdistyksen johtokunta

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesta toimiessa pykälässä mainittujen tarkastuspapereiden saavuttamiseksi;
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset;
 3. hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat;
 4. asettaa tarvittaessa avukseen keskuudestaan 3-5 jäsenien työvaliokunnan valmistelemaan ja hoitamaan juoksevia asioita ja voi myös nimittää tilapäisesti toimikuntia erityisasioiden valmistelemiseksi;
 5. määrittelee työvaliokunnan ja toimikuntien tehtäväkuvaukset
 6. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottamalla huomioon näiden sääntöjen määräykset ja yhdistyksen kevät- ja syyskokouksien antamat ohjeet;
 7. ottaa palvelukseen yhdistyksen tarvitseman henkilökunnan, jolloin etusijalla on annettava yhdistyksen jäsenille ja päättää heidän työehdoistaan ja toimesta erottamisesta;
 8. hoitaa paitsi yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa, myös yksityiskohtaisemmat tiedot sisältämät jäsenkortistoa;
 9. tekee esitykset jäsenmaksun suuruudesta;
 10. toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana
 11. ratkaisee hakemukset päästä yhdistyksen jäseneksi;
 12. laatii kokouksille esitettäväksi yhdistyksen vuosi- ja tilikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
 13. käsittelee yhdistyksen jäsenten yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoittamat ehdotukset sekä antaa niistä lausuntonsa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
12§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja yhdistyksen johtokunnan määräämä johtokunnan jäsen kaksi yhdessä.

Tilien päättäminen
13§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat tulee olla valmiina tilintarkastajille osoitettavaksi kahta viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuslausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

Sääntöjen muuttaminen
14§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutokset puolestaan annetaan vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä

15§

Jos yhdistys purkaantuu, tai jos se lakkautetaan, on sen varat luovutettava muulle paikkakunnalla rekisteröidylle yhdistykselle, jonka päätarkoituksena on eläkeläisten virkistystoiminta. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään n 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksen väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.

Sääntöjen soveltaminen
16§

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslain säännöksiä.

Raahessa 10.2.1981.

Pöytäkirjan n:o 2 2017 johtokunnan päätös jäsenoikeuden rajatapauksista:

Henkilö jäänyt leskeksi, on yhdistyksen jäsen ei ole ollut Rautaruukilla töissä.  UUSI KUMPPANI EI VOI LIITTYÄ JÄSENEKSI

Henkilö ollut Rautaruukilla töissä. Kumppani ei Rautaruukilla töissä. VOI LIITTYÄ JÄSENEKSI

Henkilö jäänyt leskeksi, Ei ole ollut rautaruukilla töissä, puoliso ollut RR töissä  EI VOI LIITTYÄ JÄSENEKSI

Henkilö jäänyt ”putkeen” Rautaruukilta voi liittyä jäseneksi.